معرفی اعضای انجمن اولیا و مربیان

سرکار خانم سنکیان رئیس انجمن
سرکار خانم فرهادی نایب رئیس
سرکار خانم کاشانی منشی جلسات
سرکار خانم طاهران پور عضو انجمن
سرکار خانم ایازخو عضو انجمن
سرکار خانم حسینی عضو انجمن