مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

جلسه هم اندیشی و تجربه گردانی اولیا و مسئولین

جلسه هم اندیشی و تجربه گردانی اولیا و مسئولین