مجتمع آموزشی دین و دانش فرمانیه

پیروزی مقتدرانه تیم منتخب مدرسه

اخبار بیشتری برای نمایش وجود ندارد
جشنواره عیدانه پایه اول

جشنواره عیدانه پایه اول

جشنواره عیدانه پایه اولدر زمینه ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای که در آن بچه‌های پایه اول سازه‌ها و خوراکی‌های خانگی خود را برای پایه‌های دیگر عرضه کردند

2ed640cd-6124-4215-90a6-c6cd36d7dff5
4eb9134e-da2d-4aba-9301-40ec65bca2aa
4ff9ad12-9fbe-4546-87fd-bcc89aab4cc8
5dbd9522-69d3-4bf0-a4bb-5651af03cc4e
5ddf8b89-70d9-49fc-9406-f6a6c5c2de6e
6be13849-397c-47a0-a5eb-ccf914404c1a
7c732b94-af68-4d19-9db8-3b239368af8b
8eccdf55-cc0a-42c5-8f5f-7f7e2329ea6f
9e8e8656-77fa-4d02-b438-f84277a22f30
12add89b-1430-466a-95f6-19c6cd401b8e
48e7ab6d-2416-485a-b527-146c612903ae
77dca555-d8b4-4c07-84e6-4a418fb23e41
87d96e10-69e4-4eaa-8a6f-4e20cb15543a
544b7c6e-e064-4893-b623-31cf05b7e3a2
628ec4ba-6a3b-4547-8019-cdd8e1e34d3c
910bc16a-dda0-4a57-8ffa-2d7aa74f2338
950d1e05-82c2-416c-8433-8676ad7dec97
1344d90f-9f67-4449-9590-89168addd8db
98341d0b-8cd0-4441-b3aa-a4639d4cc754
a0ddf767-7481-4e27-be81-241fa90acca5
a8b1e7d2-63e3-4f2e-bdfa-47e86e1bc72a
a0833a67-e1fb-477b-96ad-434445c63a8b
a3571e4c-0fe3-4bda-934b-491d3969299d
af5e3876-30b6-4c50-a33b-068524f80f82
b54c4374-fb2a-4ec4-b29d-e911043b2d06
c6ab0dc4-dfd3-4174-8209-500617353f8d
c127a3b8-6bf3-4738-b544-5e56f88e509e
c3869a04-9fb9-4708-b2bd-706aaf752b0e
cb99faf0-f0a3-4aa1-9e01-9492cd7a0b3b
ce9b5132-ced3-4208-8d28-327552f51b89
d2b8af7a-3853-45d3-bce5-ba55f160d0a4
dd9f9678-89e4-4a56-a98f-db6ef6a15dae
e0dc6c62-d353-4c57-9644-1e4217d6b0da
e47c8bb2-af3d-47a9-91be-a3071a5b3ee4
ef2b9e99-6197-463e-8a41-a627d14b94ab
f4fac8f3-cc92-49b7-8fa8-20c30ef1ff86
f964a90b-2db7-4e4d-8060-3465d5232968
2ed640cd-6124-4215-90a6-c6cd36d7dff5
4eb9134e-da2d-4aba-9301-40ec65bca2aa
4ff9ad12-9fbe-4546-87fd-bcc89aab4cc8
5dbd9522-69d3-4bf0-a4bb-5651af03cc4e
5ddf8b89-70d9-49fc-9406-f6a6c5c2de6e
6be13849-397c-47a0-a5eb-ccf914404c1a
7c732b94-af68-4d19-9db8-3b239368af8b
8eccdf55-cc0a-42c5-8f5f-7f7e2329ea6f
9e8e8656-77fa-4d02-b438-f84277a22f30
12add89b-1430-466a-95f6-19c6cd401b8e
48e7ab6d-2416-485a-b527-146c612903ae
77dca555-d8b4-4c07-84e6-4a418fb23e41
87d96e10-69e4-4eaa-8a6f-4e20cb15543a
544b7c6e-e064-4893-b623-31cf05b7e3a2
628ec4ba-6a3b-4547-8019-cdd8e1e34d3c
910bc16a-dda0-4a57-8ffa-2d7aa74f2338
950d1e05-82c2-416c-8433-8676ad7dec97
1344d90f-9f67-4449-9590-89168addd8db
98341d0b-8cd0-4441-b3aa-a4639d4cc754
a0ddf767-7481-4e27-be81-241fa90acca5
a8b1e7d2-63e3-4f2e-bdfa-47e86e1bc72a
a0833a67-e1fb-477b-96ad-434445c63a8b
a3571e4c-0fe3-4bda-934b-491d3969299d
af5e3876-30b6-4c50-a33b-068524f80f82
b54c4374-fb2a-4ec4-b29d-e911043b2d06
c6ab0dc4-dfd3-4174-8209-500617353f8d
c127a3b8-6bf3-4738-b544-5e56f88e509e
c3869a04-9fb9-4708-b2bd-706aaf752b0e
cb99faf0-f0a3-4aa1-9e01-9492cd7a0b3b
ce9b5132-ced3-4208-8d28-327552f51b89
d2b8af7a-3853-45d3-bce5-ba55f160d0a4
dd9f9678-89e4-4a56-a98f-db6ef6a15dae
e0dc6c62-d353-4c57-9644-1e4217d6b0da
e47c8bb2-af3d-47a9-91be-a3071a5b3ee4
ef2b9e99-6197-463e-8a41-a627d14b94ab
f4fac8f3-cc92-49b7-8fa8-20c30ef1ff86
f964a90b-2db7-4e4d-8060-3465d5232968

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب